Regulamin rezerwacji szkoleń

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wniesienie zadatku za szkolenie w wysokości 200 zł i dostarczenie potwierdzenia wpłaty do Realizatora szkolenia najpóźniej w ciągu 5 dni po wstępnej rezerwacji miejsca na szkoleniu.

Nr rachunku bankowego: 25 1050 1416 1000 0097 2266 0108 ING
Pretty Bar Martyna Smardzewska Zagnańska 94/21 25-560 Kielce

Zasady udziału w szkoleniu

Uczestnik zgłaszający się̨ do udziału w projekcie zobowiązuje się̨ do:
  • uczestnictwa w szkoleniu oraz dyspozycji zdrowotnej,
  • udziału w ewaluacji umiejętności poprzez rozmowę̨ z Instruktorem oraz przedłożenia potwierdzeń́, certyfikatów i szkoleń́ odbytych w przeszłości celem wykazania poziomu umiejętności i doświadczenia,
  • przestrzegania wszystkich przepisów wynikających z niniejszej umowy oraz innych dokumentów związanych z uczestnictwem w szkoleniu,
  • podania danych osobowych oraz wraz z tym, automatycznie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz kontroli jakości szkoleń́ marki,
  • zapewnienia modelki na szkolenie. Instruktor może podjąć́ się̨ próby zorganizowania modelki na szkolenie, jednak nie ponosi odpowiedzialności, jeśli modelka z niewyjaśnionych przyczyn nie pojawi się̨ na szkoleniu.

Obowiązki Realizatora szkolenia

Do obowiązków Realizatora szkolenia w ramach umowy szkoleniowej należy:
  • zapewnienie zaplecza szkoleniowego niezbędnego do wykonania przedmiotu niniejszej umowy tj. produktów, łózek, lamp,
  • zapewnienie przygotowania merytorycznego i nieodpłatnych materiałów szkoleniowych,
  • zapewnienie uczestnikom szkolenia posiłku/poczęstunku/napojów podczas szkolenia,
  • wydanie uczestnikom szkolenia, którzy ukończyli szkolenie, stosownych certyfikatów wraz z podpisami i pieczęciami,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z odbytym szkoleniem.

Pozostałe regulacje

Realizator szkolenia zobowiązuje się̨ do dołożenia należytej staranności, aby wykonać́ umowę̨ zgodnie z jej treścią̨ i celem.

Realizator potwierdza, że posiada status instytucji szkoleniowej w rozumieniu ustawy wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowych oraz niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń́ zawodowych i specjalistycznych.

Realizator nie odpowiada za uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku szkolenia Kursanta związany z niewłaściwym użyciem produktów i narzędzi do pracy.